Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๗” image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยนายสมชาย ทองสีมัน นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมประชุม เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๗โดยมีนางอโนชา ชีวิตโสภณประธานศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมเพื่อให้ผู้บริหารของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ ได้รับทราบแนวปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว และสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกาได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ อาคารศาลฎีกา ในการนี้ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว หัวหน้าส่วนงานและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ