ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ