ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๑๐ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

image เอกสารแนบ