Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

กฎหมายใกล้ตัว รอบรั้วศาลเยาวชนimage
Ep.1 อุ้มบุญในการรับรองบุตรและเหตุฟ้องหย่า

Ep.2 ค่าอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย

Ep.3 การร้องขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

Ep.4 การทำนิติกรรมแทนบุคคลไร้ความสามารถ

EP.5 การหย่า

Ep.6 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา

Ep.7 เงื่อนไขการสมรส

Ep.8 คุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

Ep.9 มาตรการแทนการพิพากษาคดี

Ep.10 การร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

Ep.11 การเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย

Ep.12 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในกรณีที่เด็กหริอเยาวชนกระทำความผิด

Ep.13 ข้อกฎหมายควรรู้ในการจับกุมเด็กและเยาวชน

Ep.14 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย

Ep.15 กระบวนพิจารณาคดีครอบครัว

Ep.16 การหย่าระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ

Ep.17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาในศาลเยาวชนและครอบครัว

Ep.18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาคดีครอบครัว(ส่วนแพ่ง)

Ep.19 สิทธิของผู้ใช้อำนาจปกครอง

Ep.20 การจัดการสินสมรส

Ep.21 บุตรบุญธรรม