ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ