Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนราชินีบน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในการประชุม ความร่วมมือการให้การศึกษาแก่เยาวชนระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อบันทึกเสียงในรายการ “กฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน” เผยแพร่ทาง COJ PODCAST อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน