Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่องกำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมการเสวนา เรื่อง “กันและแก้อย่างไร ครอบครัวไทยจึงปลอดความรุนแรง” ณ ห้องประชุมบดินทรพิพัฒน์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรมย่อยที่ ๒.๑ การจัดอบรมแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแพ่งมีนบุรี และศาลอาญามีนบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสม ของบุคคลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน