Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะผู้บริหาร ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในงานการประชุม สุดยอดว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Summit, Bangkok 2024) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (UNCC) องค์การสหประชาชาติ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพและวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดี ในศาลเยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน