ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
การพ้นจากตำแหน่ง