ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ประกาศ เรื่องการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID19) ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 2/2564

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน