ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
การยื่นฟ้องและคำร้องขอตั้งต้นคดีครอบครัว ทางระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Intergral Online Service : CIOS) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและคณะผู้บริหาร รับมอบกล่องของขวัญปันสุข เนื่องในโอกาสวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา พร้อมเงินทานบริจาค (เงินซากาต) จากคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ กลุ่มอัลอิศลาหุ้ลมุญตะมะอีย์ เพื่อส่งมอบแก่เด็กและเยาวชนมุสลิมที่อยู่ระหว่างการฝึกและอบรมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบอาหารกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง ขนม ๗๐ กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน ๓๐ แพ็ค ภายใต้โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่วมพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้แก่ศูนย์พักคอยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดกิจกรรมการไกล่เกลี่ยออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ “โครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน