ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ประกาศการปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือต่อยอดเกี่ยวกับ ทางเลือกของเยาวชนที่จะสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่องเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี หรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวประจำปี พ.ศ.2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน