ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : streaming ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้วยวิธีการอบรมภาควิชาการ สอบข้อเขียน และสอบด้วยปากเปล่า ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประชุมหารือโครงการติดตามด้วยความห่วงใย ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน การประชุมคณะทำงานติดตามเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในสถานพินิจฯ ตาม “โครงการติดตามด้วยรัก” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบรอบ ๖๙ ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน