Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court
News
อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิสวัสดิภาพ และวิธีปฏิบัติต่อเด็ก เยาวชน และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรม “อบรมและจดแจ้งผู้ประสานการประชุมจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนและการชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย” ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรม โครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมและทดสอบความรู้แก่ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้การต้อนรับ Mr. Lex E. Anderson ผู้พิพากษาอาวุโส (Presiding Judge) Youngtown Municipal Court รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในโอกาสศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน