ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ออกคำแนะนำที่เกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ๒๐๑๙ (Corona Disease : Covid – 19)
image

ตามที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Corona Disease : Covid – 19) และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นผู้ออกคำแนะนำแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสมจำเป็น นั้น ในการนี้ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ออกคำแนะนำที่เกี่ยวกับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Corona Disease : Covid – 19)  ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  แล้ว ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้แจ้งคำแนะนำฯ ให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรและศาลชั้นต้นที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัวทราบโดยทั่วกันแล้ว

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ