ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกล ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน สืบเนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรมุ่งเน้นบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูให้เด็กและเยาวชนกลับตนเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ในการพิพากษาคดีศาลจะคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งควรจะได้รับการฝึกอบรมสั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ โดยเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดและมีคดีมาสู่ ศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่เรียนไม่จบ หรือเมื่อกระทำผิดแล้วก็ไม่เรียนต่อ ในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดไม่ร้ายแรงและบิดามารดาหรือผู้ปกครองสามารถดูแลได้ศาลอาจปล่อยตัวและมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้บุคคลดังกล่าวไป โดยจะมีการคุมความประพฤติหรือกำหนดเงื่อนไข หากเด็กหรือเยาวชนยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจากข้อกำหนดอื่นที่เป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กหรือเยาวชนแล้วศาลก็จะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าศึกษาจนจบมัธยมศึกษาตอนต้น แต่ก็พบปัญหาตลอดมาว่าเด็กหรือเยาวชนเหล่านี้ไม่สามารถกลับไปเรียนในระบบปกติได้ เนื่องด้วยออกจากระบบมาหลายปีเรียนไม่ทันเพื่อนรุ่นเดียวกันหรืออายุมากกว่าเพื่อนในห้องที่จะกลับไปเรียน มีปัญหาในการปรับตัว หากจะสมัครเรียนการศึกษานอกระบบบางรายก็ไม่สามารถทำได้เพราะอายุอยู่ในช่วงการศึกษาภาคบังคับ ไม่มีหนังสือส่งตัวจากเขตพื้นที่การศึกษาหรือเด็กและเยาวชนไม่ใส่ใจ ไม่เห็นประโยชน์ในการเรียน แม้ว่าศาลเยาวชนฯ มีระบบติดตาม แนะนำ ช่วยเหลือและแหล่งการศึกษาให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพโดยไม่ต้องสอบแข่งขันและมีทุนให้เรียนฟรีก็ตาม แต่เด็กหรือเยาวชนไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทำให้ไม่สามารถเข้าศึกษาต่อได้  จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กหรือเยาวชนกลุ่มนี้โดยเฉพาะให้สามารถเรียนต่อสายอาชีพได้ตามต้องการ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพการงานที่สุจริต เป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง