Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยม นิเทศงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือระหว่างคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีนายรัตนโชติ แสนภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง