ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๖ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตราด (เพิ่มเติม) นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว (เพิ่มเติม) บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตาก นครสวรรค์ และพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

       วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ตราด (เพิ่มเติม) นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว (เพิ่มเติม) บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ตาก นครสวรรค์ และพิษณุโลก รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้หัวข้อ “เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว จริยธรรมและการดำรงตนของผู้พิพากษาสมทบ” แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ นายกีรติ วรพุทธพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายวัฒนา ภูชงค์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก นายกษิดิศ สุพรรณเภสัช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี  นายนำโชค สุขสายชล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นายศุภวัฒน์ คูพาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด นายธีระเดช กิ่งแก้วจิรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว นางสาววรรณวรัตม์ ไทยอาภรณ์ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ นางภัทรียา มณีรัตน์ เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๒ นายลักษณ์พงศ์ จันทระ ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๗ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น ๗ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับคดีครอบครัว” นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว”