Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All For One)image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All For One) พร้อมด้วย นายนพพรวิวัฒนาภรณ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางบุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์ นางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว เพื่อร่วมมือกันดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในเขตอำนาจศาลเยาวชนภาค ๗ ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคีของเยาวชนในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยครั้งนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี