Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญ องค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่) image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางดวงใจ นาคินทร์ ใจจันทร์เดือน รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางนิลุบลลิ่มพงศ์พันธุ์ นางฉลวยพรรณ สุขเกื้อ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่) โดยมี นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เป็็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานศาลยุติธรรม ณ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม (หลังใหม่) ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ