Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบนโลกดิจิทัลพร้อมติดปีกทักษะการขายออนไลน์ (Safe internet และเน็ตทำกิน)image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมหัวข้อ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบนโลกดิจิทัลพร้อมติดปีกทักษะการขายออนไลน์ พร้อมด้วย นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ตลอดจนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีนางปิยาภาส์ ศิริวรรณ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในฐานะหัวหน้าโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนให้สามารถท่องโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย เหมาะสม และสร้างสรรค์ กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดทีมวิทยากรมาให้ความรู้ในหัวข้อ “เสริมสร้างภูมิคุ้มกันบนโลกดิจิทัลพร้อมติดปีกทักษะการขายออนไลน์ (Safe internet และเน็ตทำกิน)” เพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างงานอาชีพด้วยการขายของออนไลน์รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชน ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ