Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๒/๒๕๖๖ image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบหมายให้
นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ค่ายที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง จำนวนกว่า ๔๐ ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาและกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ