Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อบันทึกเสียงในรายการ “กฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน” เผยแพร่ทาง COJ PODCASTimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายชัยยุทธ เชียงสอน นายธนวัฒน์  กันทาสุวรรณ์  นางสาวอารยา หนูนุ่น  และนายอนุกูล เพชรคุต  ผู้พิพากษาประจำศาล ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายในหัวข้อ “การจัดการสินสมรส” และ “บุตรบุญธรรม” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยสามารถรับฟังผ่านรายการ “กฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน” เผยแพร่ทาง COJ PODCAST เว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ณ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ