Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 256๗ พร้อมด้วย นางดวงใจ สิงหนาท นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ นายศักดิ์สิทธิ์ จิระพรวัชรานนท์ นางรุ่งระวีพร กิตติธนนิรมัย นางสาวศิริมา ชุมพาลี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายปราโมทย์ บุนนาค ที่ปรึกษาศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐ ตรี ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคู่ความในการยุติข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในข้อพิพาทคดีครอบครัว เพื่อให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาลได้มีทางเลือกในการยุติข้อพิพาท ด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาลและรักษาสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัวตามนโนบายของประธานศาลฎีกา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องในข้อพิพาทคดีครอบครัวตลอดจนขั้นตอนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนอย่างแพร่หลายณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรณัฎฐ์ สังข์ใหม่ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่ง ร่วมอภิปรายในหัวข้อ “กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องออนไลน์ในข้อพิพาทคดีครอบครัว”

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ