Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายสมชาย ทองสีมัน นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวทำให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ณ ห้องกิจกรรม ชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ