Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ ลำพูน ตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา ณ ห้องอัศวินบอลรูม บีซี ชั้น ๔ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่นimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาควิชาการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ เชียงราย เชียงใหม่น่าน แพร่ ลำพูน ตรัง นราธิวาส พัทลุง และยะลา พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว จริยธรรมและการดำรงตนของผู้พิพากษาสมทบ” หัวข้อ “หน้าที่ของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาสมทบ และหัวข้อ “การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก” แก่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ โดยมี นางดวงใจ สิงหนาท  นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีการจัดอบรมระหว่าง วันที่ ๑๒ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องอัศวินบอลรูม บีซี ชั้น ๔ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายในหัวข้อ “วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” นายวรณัฏฐ์ สังข์ใหม่ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการไกล่เกลี่ยในคดีครอบครัว” นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง บรรยายในหัวข้อ “สรุปเนื้อหาภาพรวมการอบรมภาควิชาการและการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบข้อเขียน รศ.นพ.ศิริไชย หงส์สงวนศรี ภาควิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาวัยรุ่นและครอบครัว” ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์” และนางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแนะ

 

 

 

 

 

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ