Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้การต้อนรับคณะแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วย นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้การต้อนรับคณะแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว” นางสาวสุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การดำเนินงาน
ของส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ” แก่คณะศึกษาดูงานเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวมากยิ่งขึ้นและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ ชั้น ๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ