Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๑/๒๕๖๗ image
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มอบหมายให้ นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ค่ายที่ ๑/๒๕๖๗ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง จำนวนกว่า ๔๐ ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอน
ทางศาสนาและกล่อมเกลาจิตใจเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ