Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

      วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีนางดวงใจ สิงหนาท นายกีรติ กีรติยุติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง