Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราimage
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายเผดิม เพ็ชรกูล อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  พร้อมด้วย นางดวงใจ สิงหนาท รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวนิชญา ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นางสาวสุดาทิพย์ อำนวยพันธ์วิไล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เดินทางไปตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อหารือข้อราชการตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา

แหล่งที่มาของข้อมูล :
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

image เอกสารแนบ