Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)image

image เอกสารแนบ