ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
Central Juvenile and Family Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์